了解标识制作设备

diao-ke-zi

雕刻字

写真机

xie-zhen-ji
ke-zi-ji

刻字机

激光雕刻机

ji-guang-diao-ke-ji